صفحه اصلی | ارتباط با ما
     
  صفحه اصلی > میزبانی وب > فهرست قیمتها  
 

ميزباني وب

   سرویسها
   فهرست قیمتها
   درخواست خرید
 

Server Linux

Server 2003 Sub Domain POP3 Email Disk Space(MB) Plan
50,000  ریال   50,000  ریال   1 1 2  Plan 2
70,000  ریال   100,000  ریال   1 1 5  Plan 5
140,000  ریال   200,000  ریال   1 2 10  Plan 10
250,000  ریال   350,000  ریال   4 5 20  Plan 20
350,000  ریال   500,000  ریال   5 6 30  Plan 30
450,000  ریال   650,000  ریال   6 9 40  Plan 40
6000,000  ریال   850,000  ریال   7 12 50  Plan 50
7000,000  ریال   1,000,000  ریال   10 15 60  Plan 60
770,000  ریال   1,100,000  ریال   12 24 70  Plan 70
950,000  ریال   1,350,000  ریال   15 30 100  Plan 100
1,160,000  ریال   1,650,000  ریال   20 40 150  Plan 150
1,230,000  ریال   1,750,000  ریال   22 50 200  Plan 200
1,340,000  ریال   1,920,000  ریال   25 60 300  Plan 300
1,500,000  ریال   2,150,000  ریال   27 70 400  Plan 400
1,760,000  ریال   2,380,000  ریال   30 80 500  Plan 500
1,960,000  ریال   2,800,000  ریال   40 100 700  Plan 700
2,380,000  ریال   3,400,000  ریال   50 145 1000  Plan 1G
3,500,000  ریال   5,000,000  ریال   80 200 2000  Plan 2G
4,900,000  ریال   7,000,000  ریال   100 400 3000  Plan 4G
6,300,000  ریال   9,000,000  ریال   120 500 6000  Plan 6G
8,400,000  ریال   12,000,000  ریال   140 1000 10000  Plan 10G
10,500,000  ریال   15,000,000  ریال   160 2000 20000  Plan 20G
11,340,000  ریال   16,200,000  ریال   200 3000 40000  Plan 40G
           
  
 
 
 

صفحه اصلی | دامنه | میزبانی | سرور | طراحی صفحات وب | ارتباط با ما